CHÙA BA VÀNG – YÊN TỬ

900.000 

Thời gian: 1 ngày
Lịch Khởi hành: Hàng ngày
Phương Tiện: Ô tô
“𝑻𝒓𝒂̆𝒎 𝒏𝒂̆𝒎 𝒕𝒊́𝒄𝒉 đ𝒖̛́𝒄 𝒕𝒖 𝒉𝒂̀𝒏𝒉
𝑪𝒉𝒖̛𝒂 𝒍𝒆̂𝒏 𝒀𝒆̂𝒏 𝑻𝒖̛̉, 𝒄𝒉𝒖̛𝒂 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒒𝒖𝒂̉ 𝒕𝒖”
𝐶𝑎̂𝑢 𝑐𝑎 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑙𝑜̛̀𝑖 𝑛ℎ𝑎̆́𝑐 𝑛ℎ𝑜̛̉ 𝑚𝑜̂̃𝑖 𝑛𝑔𝑜̛̀𝑖 𝑑𝑎̂𝑛 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, ℎ𝑎̃𝑦 𝑡𝑖̀𝑚 𝑣𝑒̂̀ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑌𝑒̂𝑛 𝑇𝑢̛̉ – “Đ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑜̂̉ 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚” đ𝑒̂̉ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑏𝑎́𝑖 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑎́𝑛ℎ 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑔𝑎̆́𝑛 𝑙𝑖𝑒̂̀𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑝ℎ𝑎̣̂𝑡 ℎ𝑜𝑎̀𝑛𝑔 𝑇𝑟𝑎̂̀𝑛 𝑁ℎ𝑎̂𝑛 𝑇𝑜̂𝑛𝑔 𝑣𝑎̀ 𝑐ℎ𝑖𝑒̂𝑚 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̃𝑛𝑔 𝑘𝑖𝑒̂́𝑛 𝑡𝑟𝑢́𝑐 𝑣𝑜̂ 𝑐𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑜̣̂𝑐 đ𝑎́𝑜
𝐶𝑢̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̛́𝑖 đ𝑜́ 𝑙𝑎̀ 𝐶ℎ𝑢̀𝑎 𝐵𝑎 𝑉𝑎̀𝑛𝑔 – 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 𝑃ℎ𝑎̣̂𝑡 𝑔𝑖𝑎́𝑜 𝑙𝑜̛́𝑛 𝑛ℎ𝑎̂́𝑡 𝑡𝑎̣𝑖 𝑚𝑖𝑒̂̀𝑛 𝐵𝑎̆́𝑐 mời bạn đến với hành trình du xuân
Đặt Tour Ngay Liên hệ tư vấn